סלומאט ישראל בע"מ
תעודת אחריות

לקוח נכבד, אנו מברכים אותך על קנייתך ב- RE, ומקווים שהמכשיר המוחדש שרכשת יהווה מקור הנאה לשנים רבות.

 1. אנו, בסלומאט ישראל בע"מ (להלן: "היבואן"), אחראים בזאת כלפי רוכש המוצר וכל נעבר בדין שלו (להלן: "הצרכן") לתקינות המוצר, מבחינת ליקויים כלשהם בעבודה ו/או חומרים, בתנאי שנעשה במוצר שימוש נכון וסביר ובכפוף לתנאים הבאים:

 

 1. האחריות למוצר היא לתקופה של שנה אחת (12 חודשים) (להלן: "תקופת האחריות"), שתחילתה ביום מסירת המוצר לצרכן.

 

 1. האחריות בהתאם לתעודת אחריות זו תקפה רק למוצרים שיובאו לישראל על ידי היבואן ושווקו על ידו.

 

 1. האחריות תהא בתוקף אך ורק בהצגת חשבונית רכישה ו/או מסמך הוכחת רכישה.

 

 1. היבואן מתחייב לתקן, ללא תמורה, כל קלקול שהתגלה במוצר במהלך תקופת האחרית, ולהחליף, במידה שיידרש, את המוצר או כל חלק ממנו, ללא תמורה. הוכיח היבואן כי מקור הקלקול בנזק שנגרם למכשיר כתוצאה משימוש לא סביר, מנפילה או במכוון, יהא היבואן פטור מחיוביו על פי סעיף זה.

 

 1. היבואן מתחייב להחזיר את המוצר המקולקל למצב בו היה טרם הקלקול. לא תוקן המוצר כאמור לעיל – היבואן יספק לצרכן מוצר חליפי זהה או מסוג ואיכות דומים ושווי ערך או ישיב לצרכן את התמורה ששילם בעד המוצר, לפי בחירת היבואן.

 

 1. קבלת המוצר על ידי הצרכן מהווה אישור מצדו כי המארז החיצוני של המוצר והחלקים החיצוניים שלו הם מוחדשים.

 

 1. היה והמוצר תוקן או הוחלף על ידי היבואן – המוצר המתוקן או המוחלף יהיה מכוסה על ידי תעודת אחריות זו ליתרת תקופת האחריות. תקופת האחריות לא תוארך עקב תיקונים ו/או החלפות מעבר לתקופת האחריות המקורית. המוצר המקולקל, אם הוחלף, או החלקים המוחלפים, יהיו לאחר ההחלפה לרכוש היבואן.

 

 1. היבואן מתחייב לתקן את המוצר בתוך עשרה ימים מהיום שבו נמסר המוצר לתחנת שירות. בהיעדר תחנת שירות במרחק של עד 15 ק"מ מהחנות בה בוצעה הרכישה, רשאי הצרכן להביא את המוצר לתיקון בחנות בה רכש המוצר והיבואן יתקנם בתוך 14 ימי עסקים ממועד מסירתם.

 

 1. הוכיח היבואן טרם התיקון כי קלקול במוצר נגרם כתוצאה מאחת הסיבות שלהלן, יהיה רשאי היבואן לדרוש תשלום בגין התיקון, הובלת המוצר או החלפתו, לפי העניין:

 

 • כוח עליון שהתרחש במועד מאוחר ממועד מסירת המוצר לצרכן;
 • זדון או רשלנות של הצרכן, לרבות שימוש במוצר בניגוד להוראות השימוש;
 • תיקון שנעשה במוצר בידי מי שלא הורשה לכך מטעם היבואן. בנסיבות שאינן נובעות מהפרת חיובי היבואן;
 • הליקוי נגרם כתוצאה מחיבור מכני ו/או חשמלי של המוצר לאביזרים נלווים ו/או ציוד, שאינם תואמים את המכשיר;
 • השימוש במוצר או בחלקיו היה סביר ורגיל והפגם אינו נובע מבלאי סביר עקב שימוש רגיל.

 

 1. היבואן מתחייב למסור לצרכן לאחר תיקון המוצר, אישור בכתב המפרט את מהות התיקון ולגבי החלפת חלפים במוצר – את מהות החלקים שהוחלפו.

 

 1. אחריות היבואן היא כמפורט בתעודת אחריות זו בלבד.

 

 1. אחריות היבואן על פי תעודת אחריות זו מוגבלת לחובות התיקון, ההחלפה או השבת התמורה הקבועות בתעודת אחריות זו, ואלא אם לא ניתן להתנות אחרת על פי דין, היבואן לא יהא אחראי לכל נזק, הפסד, או הוצאה שיגרמו לצרכן ו/או לכל צד שלישי, לרבות:

 

 • נזק לרכיבי חומרה שלא סופקו על ידי היבואן וכל תוכנה;
 • נזק אובדן של תוכנות, מידע או מדיה לאחסון;
 • אובדן שימוש במוצר, אי-נוחות או כל נזק עקיף או תוצאתי אחר.

 

 1. משווק ו/או תחנת שירות מורשית ו/או גוף ו/או אדם כלשהו אינם מוסמכים על ידי היבואן לתת אחריות ו/או התחייבות כלשהי, אשר חורגת ממסגרת תעודת אחריות זו. כל הרחבה ו/או שינוי לתנאי תעודת אחריות זו, שלא ניתנו בכתב על ידי היבואן, לא יהיו תקפים.

 

 1. הכיסוי על פי תעודה זו תקף בתחומי מדינת ישראל בלבד כולל שטחי יהודה ושומרון, למעט הרשות הפלסטינית.

 

 1. על הוראות תעודת אחריות זו יחולו באופן ייחודי חוקי מדינת ישראל. סמכות השיפוט הייחודית בכל הנוגע והקשור בתעודת אחריות זו היא בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב.

 

 1. תעודת אחריות זו נוסחה בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועדת לנשים וגברים כאחד.

 

סלומאט ישראל בע"מ

ח.פ.514696087

השיזף 4, רעננה 4366411

get-re